Ek-Equity agerade finansiell rådgivare i samband med Veg of Lunds företrädesemission samt brygglånsfinansiering.

Veg of Lund AB (publ) (”Veg of Lund” eller ”Bolaget”) genomför en företrädesemission av units bestående av aktier om cirka 23,7 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). med teckningstid 15 augusti 2023 – 29 augusti 2023. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,8 MSEK och emissionsgarantier om cirka 13 MSEK, motsvarande totalt cirka 75 procent av Företrädesemissionen. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för finansiering av fortsatt internationell expansion och löpande operationella kostnader samt återbetalning av lån. Veg of Lund har även idag upptagit brygglån om cirka 3,3 MSEK ifrån styrelsens ordförande Johan Möllerström samt en befintlig aktieägare i syfte att finansiera Bolagets drift till Företrädesemissionen har genomförts.

Läs Veg of Lunds fullständiga pressmeddelande här.

Sammanfattning

  • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Veg of Lund cirka 23,7 MSEK, före emissionskostnader.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 20,2 procent av teckningsförbindelser och cirka 54,8 procent av emissionsgarantier. Således är Företrädesemissionen säkerställd till cirka 75 procent.
  • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt per varje innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen den 11 augusti 2023, och fem (5) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit bestående av fyra (4) aktier. Teckningskursen är 4,6 SEK per unit och därmed 1,15 SEK per aktie.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 15 augusti 2023 till och med den 29 augusti 2023. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar därmed sitt värde.
  • Inget prospekt kommer att registreras hos Finansinspektionen och inget informationsmemorandum kommer att publiceras med anledning av Företrädesemissionen.

Motiv

Motivet till Företrädesemissionen är primärt att erhålla rörelsekapital för finansiering av löpande operationella kostnader samt för att återbetala lån.

Om Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 23,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader vilka, under förutsättning att samtliga garanter väljer kontant ersättning för lämnade garantier, beräknas uppgå till cirka 5 MSEK varav cirka 2 MSEK avser garantiersättning. Användning av nettolikviden från Företrädesemissionen planeras att fördelas enligt följande prioritetsordning och omfattning:

  • Återbetalning av lån: 46 procent (varav cirka 17 procent avser återbetalning av det brygglån som upptogs i samband med Företrädesemissionen)
  • Fortsatta sälj- och marknadsinsatser internationellt: 28 procent
  • Fortsatt utveckling av produkt- och patentportfölj: 8 procent
  • Övriga löpande operationella kostnader: 18 procent

Om Veg of Lund

Veg of Lund AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Veg of Lund har sina rötter i forskning vid Lunds universitet och bolagets affärsidé är att använda sin kunskap, egna patenterade metoder och innovativa lösningar för att utveckla och sälja välsmakande, klimatsmarta och närproducerade produkter baserade på potatis. Veg of Lund erbjuder alternativ till mejeriprodukter (mjölkdryck) och mellanmål (smoothies) samt utvecklar köttalternativ. Bolagets produkter säljs under varumärket DUG till konsumenter, restauranger och matföretag i Sverige, Schweiz, Danmark, England och Irland. Bolaget har ambitionen att expandera framför allt i Europa och Asien. Aktien är noterad på Nasdaq First North och handlas under namnet VOLAB.

Kontaktuppgifter Ek-Equity

Tobias Ekelin

Tobias.Ekelin@ek-equity.se

+46 73-374 17 11

Arkiv nyheter